Menu

Komendy DTMF
Indeks serwisu

Lista najczęściej stosowanych komend DTMF obsługujących bramkę, węzeł lub przemiennik sieci Echolink
Uwagi:
- Komendy DTMF stają się nieaktywne po 10 sekundach od rozpoczęcia nadawania
- Nie wszystkie komendy z listy są aktywne na poszczególnych bramkach i przemiennikach. Dla dokładnej informacji należy skontaktować się z sysopem bramki lub opiekunem przemiennika/bramki
 
Komenda Opis
*Odsłuch komunikatu o znamienniku ID bramki
**Odsłuch komunikatu o aktualnym czasie
*AOdsłuch komunikatu o znaku wywoławczym bramki
*BOdsłuch komunikatua o numerze węzła i QTH bramki
C+callsign+#Połączenie wg. znaku korespondenta *1)
nnnnPołączenie z węzłem numer nnnn (4 lub więcej cyfr)
#Rozłączenie się z bieżącym korespondentem
#nRozłączenie się z korespondentem "n" (np. #3) *4)
#nnnRozłączenie się z korespondentem posiadającym skrót (np. #700) *4)
#nnnnRozłączenie się z węzłem numer "nnnn" (np. #12451) *4)
##Rozłączenie się ze wszystkimi korespondentami
00Połączenie z losowym (random) *2) węzłem dowolnego typu (-R lub -L)
001Połączenie z losowym (random) ulubionym (favorite) *3) węzłem dowolnego typu
01Połączenie z losową (random) bramką / przemiennikiem
011Połączenie z losową (random) ulubioną (favorite) bramką / przemiennikiem
02Połączenie z losowym (random) serwerem konferencyjnym
021Połączenie z losową (random) konferencją
03Połączenie z losowym (random) pojedynczą stacją
031Połączenie z losową (random) ulubioną (favorite) stacją
06+numSprawdzenie znaku i statusu wg. numeru węzła
07+call+#Sprawdzenie numeru i statusu węzła wg. znaku *1)
08Komunikat o aktualnie podłączonych stacjach (Usłyszymy "disconnected" lub "connected to ...")
081Komunikat o aktualnie podłączonych stacjach i ich numerach węzłów
09Powtórne połączenie z ostatnio rozłączonym korespondentem
091Komunikat o czasie ostatniego połączenia i rozłączenia z korespondentem
73Rozłączenie się ze wszystkimi korespondentami

Uwagi:
 
*1 Wprowadzanie znaku przy użyciu klawiatury DTMF
Dla wprowadzenia znaku (dla komend połączenia/sprawdzania wg. znaku), należy wprowadzić po dwie cyfry dla każdej litery i cyfry znaku korespondenta. Koniec znaku korespondenta oznacza znak # (hash).
Pierwsza cyfra każdej pary określa numer klawisza przyporządkowanego danej literze lub cyfrze (wprowadzamy 1 dla Q i Z), a druga cyfra to 1, 2, lub 3 i oznacza która litera klawisza została wybrana. Przy wprowadzaniu cyfry wprowadzamy numer zakończony zerem (np. dla 8 - 80).
Np. dla znaku SP9PZK wprowadzamy z klawiatury:
 
737190711252#

Jeśli klawiatura nie posiada liter, pomocny będzie poniższy schemat:

 Klawisz  litera 1  litera 2  litera 3 
1 (10)Q (11)Z (12) 
2 (20)A (21)B (22)C (23)
3 (30)D (31)E (32)F (33)
4 (40)G (41)H (42)I (43)
5 (50)J (51)K (52)L (53)
6 (60)M (61)N (62)O (63)
7 (70)P (71)R (72)S (73)
8 (80)T (81)U (82)V (83)
9 (90)W (91)X (92)Y (93)

Dla każdego znaku, określamy numer rzędu w jakim znajduje się, a następnie kolumnę dla danej litery

Np. dla litery K wprowadzamy 52, dla lietry Q - 11 a dla cyfry 7 - 70".


Nie jest konieczne wprowadzanie całego znaku. Jeśli wrowadzimy tylko jego fragment bramka odszuka wszystkie stacje aktualnie zalogowane do systemu Echolink wg. podanego klucza. Jeśli nie znajdzie takich stacji - usłyszymy komunikat Not online.
 
*2 Realizacja połączenia losowego "Random"
Jeśli wybierzemy połączenie typu "random", bramka wyszuka losowo wolny węzeł i nawiąże połączenie z nim. Jest to sytuacja podobna do wywołania CQ w eterze. Nigdy nie wiemy która ze stacji zgłosi się na nasze wywołanie.
Bramka powiadomi nas komunikatem: Connecting to xxx, a następnie Connected to xxx.
 
Jeśli nie usłyszymy drugiego komunikatu w ciągu 30 sekund połączenie zostanie przerwane. Będzie to oznaczać, że podłączona stacja w międzyczasie rozłączyła się lub dokonała połączenia z inną stacją.
 
Jeśli zechcemy się rozłączyć w trakcie nawiązywania połączenia z losowo wybraną bramką, wprowadzamy z klawiatury znak # (hash). Spowoduje to reset systemu i oczekiwanie na kolejną komendę.
 
*3 Połączenie z węzłem "ulubionym" (favorites)
Niektóre węzły są częściej i chętniej używane niż inne i system umieszcza je w tzw. liście ulubionych. Jeśli wybierzemy tą metodę, węzły wybrane będą z tej listy zamiast z głównej listy aktualnie aktywnych węzłów.
 
*4 Rozłączenie selektywne
Komenda # powoduje rozłączenie z bieżącym korespondentem, ale czasami istnieje potrzeba rozłączenia się tylko z niektórymi korespondentami, bez konieczności zrywania połączenia z pozostałymi. Realizuje to komenda #n, gdzie n reprezentuje kolejny numer połączonego korespondenta.
 
W tym przypadku można użyć 3-cyfrowego skrótu lub pełnego numeru, np. rozkaz #12345 powoduje rozłączenie z węzłem 12345 a #123 rozłączenie z przemiennikiem lub węzłem o adresie w formie skrótu 123.
 
W przypadku rozłączenia selektywnego np. rozłączenia z drugą z kolei stacją - uzywamy komendy #2. Numer kolejny stacji mozna określić komendą 08, po uzyciu której bramka wysyła np. komunikat: Connected to SP3xx and SQ1yyy and SP7zzz. Pierwszy wymieniony znak (SP3xx) posiada numer 1, następny (SQ1yyy) ma numer 2 itd. Komenda # w tym wypadku rozłączy nas z ostatnio podłączoną stacją SP7zzz a #2 ze Stacją SQ1yyy.
Powrót do EchoLink
Free counters!