Menu

Ustawy i przepisy
Indeks serwisu
    Ogólne akty prawne  
    Telekomunikacja i krótkofalarstwo  
    IARU, ITU, CEPT  
    Pozostałe przepisy  
    Montaż i problemy z antenami  

       Prawo budowlane
       Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
         odpowiadać budynki i ich usytuowanie

       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura
         wytwarzająca pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innej aparatury

 
    Spółdzielnie mieszkaniowe, lokale  
 
  ABC krótkofalowca