Menu

Strona głównaIndeks główny serwisuSieć IRN
Echolink pod Androida
Rejestracja i instalacja
Przed przystąpieniem do instalacji aplikacji należy zarejestrować swój znak na stronie Download EchoLink. Po nadejściu na skrzynkę pocztową potwierdzenia rejestracji naszego znaku możemy ściągnąć aplikację Echolink i zainstalować na naszym urządzeniu przenośnym (telefon, tablet).
Opis aplikacji
[ 1 ] - Po uruchomieniu aplikacja automatycznie przechodzi do trybu Stations.
 
Aplikacja posiada cztery główne tryby oznaczone ikonkami:
  Nadawanie
  Wiadomości tekstowe
  Stacje (Stations)
  Ulubione (Favorites)
 
Tryb Nadawanie i Wiadomość tekstowa uaktywnia się, gdy połączymy się z konkretnym przemiennikiem, węzłem (node), konferencją (Conference), linkiem (Links) lub aktywnym i zalinkowanym użytkowniem (User).
 
Wszystkie tryby wraz z ich zakładkami i opcjami są opisane poniżej.
 
  Tryb Stacje (Stations)
  *ECHOTEST* | Test audio
[ 2 ] - Opcja sprawdzenia jakości audio na serwerze. Po uruchomieniu połączenia naciskamy klawisz PTT (Transmit) i wypowiadamy kilka słów, które po chwili będą retransmitowane przez serwer.
 
  Połącz
  Dodaj do ulubionych
  Nadawanie
  Rozłączenie
 
  Locations | Wyszukiwanie lokalizacji
Opcja ta pozwala wyszukać wszystkie lokalizacje punktów dostępowych (przemienników, węzłów, indywidualnych użytkowników itd.).
 
[ 3 ] - Pierwszym kryterium wyszukiwania to kontynent.
[ 4 ] - Drugim kryterium to kraj.
[ 5 ] - Wyświetla się lista wszystkich dostępnych lokalizacji.
[ 6 ] - Po wybraniu i naciśnięciu pozycji na liście ukazuje się opis danego punktu. Przy pomocy zielonego klawisza możemy połączyć
          się z nim lub klawiszem czerwonym dodać go do listy ulubionych.
 
            Połącz
            Dodaj do ulubionych
 
[ 7 ] - Po połączeniu się z punktem dostępowym wyświetlana jest informacja o nim. Klawisz Transmit służy do rozmowy, natomiast
          czerwonym End rozłączamy się.
 
            Nadawanie
            Rozłączenie
 
[ 8 ] - Podczas połączenia z punktem możemy, naciskając ikonkę trybu przesyłania wiadomości tekstowych, wpisać w oknie edycyjnym
          wiadomość, którą wyślemy do podłączonego punktu.
 
              
  Node Types | Typy węzłów
[ 9 ] - Opcja ta pozwala na odszukanie danego punktu wg. typu:
 
Conferences - czyli stałe, wyspecjalizowane grupy rozmowne
Links - linki do węzłów oraz bramek połączonych z innymi systemami
Repeaters - przemienniki działające w sieci Echolink
Users - indywidualni użytkownicy, aktywni i podłączeni do systemu
 
  Conferences | Grupy rozmowne
[ 10 ] - Opcja pozwala wybrać z listy interesujące nas ogólnoświatowe grupy rozmowne
[ 11 ] - Po wybraniu z listy możemy dołączyć do danej grupy lub dołączyć ją do listy ulubionych
[ 12 ] - Łącząc się z grupą zobaczymy pełny opis
[ 13 ] [ 14 ] - Przykład grupy rozmownej będącej bramką umożliwiającą prowadzenie rozmów pomiędzy
          systemem Echolink i DMR
 
           
 
  Links | Linki
[ 15 ] - Wybieramy z listy interesujący nas link
[ 16 ] - Podłączenie odbywa się podobnie jak w poprzednich przypadkach:
 
            Połącz
            Dodaj do ulubionych
            Nadawanie
            Rozłączenie
 
  
 
  Repeaters | Przemienniki
[ 17 ] - Podłączenie do przemiennika z ogólnoświatowej listy odbywa się podobnie jak w poprzednich
          przypadkach:
 
            Połącz
            Dodaj do ulubionych
            Nadawanie
            Rozłączenie
 

 
  Users | Użytkownicy
[ 18 ] [ 19 ] - W przypadku użytkowników indywidualnych podłączenie odbywa się podobnie jak w przypadkach
          powyższych:
 
            Połącz
            Dodaj do ulubionych
            Nadawanie
            Rozłączenie
 
    
  Recent QSOs | Ostatnie przeprowadzone rozmowy i łączenia
[ 20 ] - Ukazuje się lista ostatnio przeprowadzonych rozmów oraz połączeń do punktów dostępowych
 
  Tryb Favorites (Ulubione)
  Favorites | Ulubione
[ 21 ] - Ukazuje się lista ulubionych linków i kontaktów. Po naciśnięciu i dłuższym przytrzymaniu pozycji mamy
          możliwość usunięcia jej z listy
 
  Menu
Settings | Ustawienia
      [ 22 ] - Po naciśnięciu ikony Menu możemy przejść do konfiguracji
            i ustawień aplikacji Echolink
[ 23 ] [ 24 ] - W oknie ustawień możemy ustawić następujące parametry:
 
Callsign - zmiana i edycja aktualnego znaku wywoławczego
Auto Location - automatyczna lokalizacja z wbudowanego GPS
Location - przy wyłączeniu funkcji automatycznej lokalizacji wpisujemy
            ręcznie naszą lokalizację
Name - nazwa użytkownika
Network Connection - rodzaj połączenia sieciowego
      Auto - automatyczne
      Direct - bezpośrednie
      Relay - przełączane
      Public Proxy - publiczny serwer proxy
      Custom Proxy - inny serwer proxy
      Proxy Settings - ustawienia serwera proxy
Microphone Gain - poziom wzmocnienia mikrofonu
      -12 db/-6 dB/0 dB/+6 dB/+12 dB/+18 dB - wartoci do wyboru
End-RX Sound - dźwięk zakończenia relacji korespondenta
Text Sound - dźwięk powiadamiania o nadejściu wiadomości tekstowej
App Sounds - dźwięki standardowe aplikacji
Headset PTT - przycisk zestawu słuchawkowego jako PTT
Disable Screen Lock - wyłączenie wygaszania ekranu podczas rozmowy
Vibrate on Connect - wibracje podczas podłączenia się do punktu
Text Code Page - zmiana strony kodowej tekstów
App Version - aktualna wersja aplikacji

 
 Powrót
Free counters!