Menu

Indeks główny serwisuIndeks tematyczny poradnikaSłownik terminów DMRPoradnik
MD-380 Tools
Opis funkcji w menu MD380Tools - wersja najnowsza z 15.05.2017
Po wgraniu do pamięci nowego oprogramowania i ponownym włączeniu radia w menu Utilities pojawia się nowa pozycja o nazwie MD380Tools. Jeśli wejdziemy w tą opcję ukaże się nam kilkanaście nowych funkcji:
 
        

1 M. Roger Beep  Wyciszenie dźwięku Roger Beep
Wycisza standardowy dźwięk systemowy na cichy i przyjemny dla ucha.

2 Boot Option  Ekran powitalny
Aktywacja tej funkcji powoduje wyświetlenie animowanego ekranu powitalnego z aktualną wersją oprogramowania.

3 Date format  Zmiana formatu daty wyświetlanej na ekranie
Funkcja pozwala na zmianę formatu daty wyświetlanej na dole ekranu. Mamy do dyspozycji następujące formaty:
 
YYY/MM/DD
DD.MM.YYY
DD/MM/YYY
MM/DD/YYY
YYY-MM-DD
Lastheard
Talker Alias
 
Wybranie opcji Lastheard powoduje wyświetlenie na dole ekranu - zamiast aktualnej daty i godziny - ostatniej rozmowy lub zawołania (w przeciągu ostatniej godziny) na odsłuchiwanym przemienniku i slocie w postaci: 1h: ZNAK ->Numer grupy rozmownej TG
Znak * na końcu oznacza, że rozmowa nadal jest aktywna
Znak ! oznacza, że rozmowa odbywa się z lokalizacji nie ujętej na liście RX LIST.
 
 
Wybranie opcji Talker Alias powoduje wyświetlenie na dole ekranu - zamiast aktualnej daty i godziny - aliasu rozmówcy, który ustalił podczas procesu rejestracji numeru ID.
 
4 Show Calls  Sposób wyświetlania danych korespondenta
 
CPS only
User DB
Talk Alias
TA & User DB
 
Opcja CPS only korzysta z danych zawartych w liście kontaktów
Opcja User DB korzysta z danych zawartych w bazie użytkowników DMR user.csv
Opcja Talk Alias wyświetla wyłącznie alias rozmówcy
Opcja TA & User DB wyświetla alias użytkownika oraz dane zawarte w bazie user.csv
 
Wygląd ekranu podczas aktywności na przemienniku zmienia się w stosunku do standardowego ekranu jak pokazano poniżej:
 
  
 
Zobacz materiał wideo obrazujący zastosowanie bazy użytkowników DMR
 
  UWAGA   Od października 2016 r. ze względu na obowiązujące przepisy w Unii Europejskiej oraz całej Europie a dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych, podczas aktualizacji bazy użytkowników DMR część danych osobowych jest blokowana przez serwery sieci BrandMaister. Jedynie w przypadku użytkownika spoza Europy wyświetlane są pełne dane osobowe.
 
5 USB logging  Aktywacja USB
Funkcja aktywuje łącze USB do współpracy z programem md380-dfu,

6 Promiscuous  Rozszerzony odsłuch
Aktywacja tej funkcji rozszerza odsłuch rozmów na przemienniku o rozmowy indywidualne i w grupach rozmownych nie umieszczone na liście RX List. Działanie funkcji sygnalizuje ikonka "oczko" na górnym pasku ekranu.
7 Edit DMR-ID  Edycja i zmiana numeru ID
Umożliwia zmianę aktualnego numeru ID użytkownika co pozwala na używanie radia przez osobę posiadającą inny numer ID.
8 Set Talkgroup  Edycja i zmiana aktualnej grupy rozmownej
Umożliwia szybką zmianę aktualnie ustawionej grupy rozmownej.
9 Mic bargraph  Pasek sygnału
Funkcja wyświetla podczas nadawania graficzny pasek obrazujący siłę wzmocnienia mikrofonu. Pozwala to na dostosowanie siły głosu i odległości od mikrofonu do wartości optymalnych.
 
Zobacz materiał wideo obrazujący zastosowanie tej funkcji
 
10 Experimental  Funkcja nieudokumentowana
11 Side Buttons  Przypisanie funkcji klawiszom bocznym
Opcja ta pozwala na szybkie przypisanie szeregu funkcji dla bocznych klawiszy programowanych bez konieczności dokonywania tego programowo.
 
    1 Top Pressed - krótkie naciśnięcie górnego klawisza
    2 Bottom Pressed - krótkie naciśnięcie dolnego klawisza
    3 Top Held - długie naciśnięcie górnego klawisza
    4 Bottom Held - długie naciśnięcie dolnego klawisza
 
    Dla każdej z powyższych opcji ukazuje się lista dostępnych funkcji:
 
Unassigned - brak przypisanej funkcji
All Tone tog - zmiana wszystkich tonów
Emergency ON - uruchomienie trybu alarmowego
Emergency Off - wyłączenie trybu alarmowego
 
High/Low Pwr - cykliczna zmiana mocy nadawania
Monitor - włączenie funkcji monitorowania
Nuisance Del - usunięcie zakłóceń
One Touch 1 - funkcja klawisza szybkiego dostępu 1
 
One Touch 2 - funkcja klawisza szybkiego dostępu 2
One Touch 3 - funkcja klawisza szybkiego dostępu 3
One Touch 4 - funkcja klawisza szybkiego dostępu 4
One Touch 5 - funkcja klawisza szybkiego dostępu 5
One Touch 6 - funkcja klawisza szybkiego dostępu 6
Talkaround - uruchomienie trybu Talkaround
Scan On/Off - cykliczne włączenie/wyłączenie trybu skanowania
Squelch Tight - zmiana blokady szumu
 
Privacy On/Off - cykliczne włączenie/wyłączenie trybu prywatnego
Vox On/Off - cykliczne włączenie/wyłączenie trybu VOX
Zone Inc. - cykliczne przełączanie zestawów Zone
Zone Toggle - cykliczne przełączanie 4 pierwszych zestawów Zone
 
Bat Indicator - uruchomienie wskażnika baterii
Manual Dial - uruchomienie trybu ręcznego wprowadzania wywołania
Lone wk On/Off - cykliczne włączenie/wyłączenie trybu Lone Worker
1750Hz Tone - emisja tonu 1750 Hz
 
Toggle bklight - cykliczna zmiana podświetlania ekranu
 
12 Config Reset  Powrót do ustawień początkowych
 
 
 
 
 
13 Backlight  Ustawienie podświetlania ekranu
 
Level Low
Opcja ta pozwala na ustawienie jasności podświetlenia ekranu w stanie wygaszonym.
 
    0 (off) - ekran wygaszony całkowicie
    1 (lowest) - podświetlenie minimalne
    2
    3 (medium) - podświetlenie średnie
    ....
    9 (bright) - podświetlenie maksymalne
 
Level High
Opcja ta pozwala na ustawienie jasności podświetlenia ekranu w stanie aktywnym.
 
    1 (lowest) - podświetlenie minimalne
    2
    3 (medium) - podświetlenie średnie
    ....
    9 (bright) - podświetlenie maksymalne
 
Backlight Tmr
Pozwala na ustalenie czasu podświetlania ekranu niezależnie od zaprogramowanych wcześniej ustawień.
 
    Unchanged - bez zmian
    5 sec
    30 sec
    60 sec
14 Morse output  Interpretator i narrator Morse'a
Funkcja służy do interpretacji dźwiękowej zawartości ekranu w kodzie Morse'a dla niewidomych i słabowidzących użytkowników. Funkcja interpretuje:
- numer i nazwę aktualnego kanału
- tytuł menu, podmenu i nazwę aktualnie wybranej opcji
- po wcześniejszym zaprogramowaniu użycia jej poprzez klawisz boczny interpretuje zawartość tekstową ekranu
  monitora sieci i m.in. stan naładowania baterii
 
    1 Mode - wybór trybu pracy
    2 Speed [WPM] - szybkość przekazu
    3 CW pitch [Hz] - częstotliwość tonu
    4 CW volume - poziom głośności
 
    Dla każdej z powyższych opcji ukazuje się lista dostępnych ustawień:
 
Mode
off - narrator nie startuje automatycznie. Można go uruchomić w każdej chwili poprzez zaprogramowany klawisz boczny
short - skrócona interpretacja np. tylko numer bieżącego kanału
verbose - pełna interpretacja aktualnej treści ekranu
Test/Dev Only - interpretuje tylko wyniki debugowania
 
Speed [WPM]
15 / 18 / 22 / 30 / 35 / 40 - wybór prędkości przekazu telegrafii
 
CW pitch [Hz]
400 / 650 / 800 - wybór częstotliwości tonu
 
4 CW volume
low - poziom niski
medium - poziom średni
high - poziom wysoki
auto - poziom automatyczny
 
Zobacz: Prezentacja wideo funkcji Morse output
 
15 CoPl Override  Ekran powitalny
Funkcja dostosowuje wygląd ekranu powitalnego.
16 DevOnly!  Monitoring sieci
Aktywacja tej funkcji uruchamia monitoring sieci DMR w stylu ekranów konsoli przełączanych przy pomocy skrótów klawiszowych.
Działanie klawiszy funkcyjnych:
8 - Ekran Netmon 1
 
9 - Ekran Netmon 2
 
# - Ekran Netmon 3
 
4 - Ekran Netmon 4
 
3 - Kopiowanie ostatnio słyszanej TG
 
5 - Czyszczenie ekranu Netmon 3
 
6 - Wysyłanie syslog na USB
 
7 - Powrót do podstawowego ekranu
 Powrót
Free counters!